Oznaka dokumenta: ZOP 3.0 Verzija: 1
Datum publiciranja: 25.5.2018.

Datum slijedeće revizije: 25.5.2019.

Vlasnik dokumenta: Službenik za zaštitu osobnih podataka društva Orgula grupa d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Stinice 12, društvo upisano u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060257112, OIB 06755611507

1. DJELOKRUG

Ova obavijest o privatnosti odnosi se na sve ispitanike čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu sa zahtjevima Generalne uredbe o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu uredba) i važećih zakona Republike Hrvatske.

2. ODGOVORNOSTI

 1. Odgovornost je i zadatak službenika za zaštitu osobnih podataka društva Orgula grupa d.o.o. osigurati dostupnost ove Obavijesti svim ispitanicima čiji se osobni podaci prikupljaju u društvu Orgula grupa d.o.o. prije samog prikupljanja.
 2. Odgovornost je svakog zaposlenika društva Orgula grupa d.o.o., koji prikuplja osobne podatke ispitanika, upoznati ispitanika s ovom Obavijesti kako bi se osiguralo zakonito dobivanje privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka ispitanika.

3. OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

a. Tko smo?
Orgula grupa d.o.o. je društvo koje se pretežito na području Splita i okolice bavi poslovima proizvodnje i prodaje ulja te ugostiteljske djelatnosti.
Službenika za zaštitu osobnih podataka društva Orgula grupa d.o.o. možete kontaktirati kako slijedi:
– E-mail natasa@orgula.hr

b. Pristanak

Prihvaćanjem ove Obavijesti o privatnosti dajete nam dozvolu za obradu vaših osobnih podataka za posebno definirane svrhe.
Društvu Orgula grupa d.o.o. potrebna je vaša suglasnost za obradu obje vrste podataka (običnih i posebnih). Suglasnost mora biti izričito dana. Kada ćemo vas tražiti posebne osobne podatke, biti ćete posebno obaviješteni o svrsi prikupljanja i načinu obrade posebne kategorije podataka.

Suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku u skladu s propisanim postupkom povlačenja suglasnosti.

 

c. Objavljivanje

Društvo Orgula grupa d.o.o. neće prenijeti osobne podatke trećim stranama bez prethodnog dobivanja Vaše suglasnosti osim ukoliko je po predviđeno posebnim zakonskim propisima.

d. Vaša prava kao vlasnika podatka

  • Pravo na pristup – imate pravo zatražiti kopiju svih vaših podataka koje društvo Orgula grupa d.o.o. obrađuje.
  • Pravo na ispravak – imate pravo tražiti ispravak vaših podataka koje društvo Orgula grupa d.o.o. obrađuje, ukoliko podaci nisu ispravni.
  • Pravo na zaborav – u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje vaših podataka iz evidencije podataka društva Orgula grupa d.o.o..
  • Pravo na ograničenje obrade – kada se u obradi vaših podataka koriste određeni uvjeti, imate pravo ograničiti takvu obradu podataka.
  • Pravo prijenosa podataka – vaše je pravo da vaše podatke, koje društvo Orgula grupa d.o.o. obrađuje, prenesete u drugu organizaciju.
  • Pravo na prigovor – Imate pravo prigovora na određene vrste obrade vaših osobnih podataka (npr. direktni marketing)
  • Pravo na odbijanje automatske obrade podataka, uključujući profiliranje – vaše je pravo suprotstaviti se pravnim učincima automatske obrade vaših osobnih podataka.
  • Pravo na sudski postupak – U slučaju da društva Orgula grupa d.o.o. odbija postupiti prema pravu na pristup, za odbijanje će biti naveden razlog. Možete se žaliti kako je navedeno u točci 3.f. u narednom tekstu.Sva prethodno navedena prava biti će obrađena uključujući i treću stranu, a kako je navedeno u točci 3.d.

 

e. Mogućnost žalbe – U slučaju da imate primjedbe na način obrade vaših osobnih podataka od strane društva Orgula grupa d.o.o. ili treće strane kako je navedeno u točci 2.d. ili primjedbe na način obrade vaše pritužbe, žaliti se možete izravno nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili službeniku za zaštitu osobnih podataka društva Orgula grupa d.o.o. na mail natasa@orgula.hr

4. IZJAVA O PRIVATNOSTI

Osobni podaci
Prema definiciji navedenoj u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podatka, osobni podaci su „svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički , fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.“

Ova izjava o privatnosti opisuje kako društvo Orgula grupa d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke

Da bismo bili u mogućnosti pružati usluge iznajmljivanja moramo prikupiti određene osobne podatke. Obavezujemo se prikupljati samo podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe i istovremeno ne predstavljaju ugrozu vaše privatnosti.

U slučaju korištenja podataka u marketinške svrhe, društvo Orgula grupa d.o.o. će od Vas tražiti dodatnu pisanu suglasnost.

Dijeljenje osobnih podataka

Vaši podaci mogu biti podijeljeni s pružateljima usluga (treće strane) s kojima društvo Studio proforma d.o.o. ima sklopljen ugovor u pružanju usluga. Svaka treća strna dužna je sačuvati vaše podatke i koristiti ih samo za ispunjenje ugovornih obveza ili postupanja po nalogu društva Orgula grupa d.o.o.. Po ispunjenju ugovorne obveze ili izvršenju naloga, vaši osobni podaci obrađuju se sukladno prihvaćenim politika društva Orgula grupa d.o.o. Za svako prosljeđivanje vaših osobnih podataka trećim stranama, iz kategorije posebnih podataka, biti će tražen vaš pristanak, osim ako zakonom drugačije određeno tj. ukoliko postoji zakonska obveza dijeljenja podataka.

Korištenje podataka od strane društva Orgula grupa d.o.o.

Društvo Orgula grupa d.o.o. će obrađivati (prikupljati, pohranjivati i koristiti) podatke koje ste nam povjerili, u skladu s europskim propisima o zaštiti osobnih podataka (Uredba o zaštiti osobnih podataka) i zakonima Republike Hrvatske. Paziti ćemo da su obrađivani podaci točni i ažurni te čuvani ne duže od predviđenog perioda čuvanja (duže od potrebnog). Društvo Orgula grupa d.o.o. dužna je čuvati podatke u skladu sa zakonom. Društvo Studio proforma d.o.o. može definirati nove periode čuvanja osobnih podataka, u ovisnosti o poslovnim potrebama.

Obavezujemo se ne postavljati irelevantna i nepotrebna pitanja. Informacije koje nam dajete na korištenje biti će korištene samo u svrhu za koju su prikupljane. Podaci će biti čuvani u skladu s prihvaćenom Politikom zaštite osobnih podataka, Politikom sigurnosti informatičke opreme i ostalim relevantnim politikama kako bi se smanjila opasnost od neovlaštenog pristupa i dijeljenja.

Pravo na pristup podacima

Društvo Orgula grupa d.o.o. će, na vaš zahtjev potvrditi koje točno vaše podatke obrađuje. Možete zatražiti sljedeće podatke:

 • Identitet i kontakt podatke osobe ili organizacije koja je definirala način i svrhu obrade Vaših podataka (voditelja obrade).
 • Kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka, kada je primjenjivo.
 • Svrhu obrade i pravni temelj za obradu pojedine skupine podataka
 • Ako se obrada temelji na legitimnim interesima društva Orgula grupa d.o.o. ili trećestrane, detalje o legitimnim interesima.
 • Kategorije osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju.
 • Primatelje ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju ili će biti otkriveni
 • Ukoliko postoji namjera prije prijenosa osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije, informacije o sigurnosti prijenosa tih podataka. EU je odobrila slanje osobnih podataka izvan granica Europskog ekonomskog područja temeljem postojanja minimalnih standarda zaštite podataka. U slučaju transfera podataka u zemlje koje nisu na popisu sigurnih zemalja, osigurati ćemo postojanje određenih mjera kako bi vaši podaci ostali zaštićeni.
 • Period čuvanja vaših podataka
 • Detalje o vašim pravima na ispravak, brisanje, ograničavanje obrade ili mogućnostiprotivljenja takvoj obradi.
 • Podatke o vašem pravu da u bilo kojem trenutku povučete suglasnost za obradu vašihpodataka.
 • Kako odnijeti žalbu nadzornom tijelu.
 • Radi li se o zakonskom ili ugovornom zahtjevu za prikupljanje osobnih podataka ilizahtjevu koji je neophodan za sklapanje ugovora, jeste li obvezni dati osobne podatke te moguće posljedice uskraćivanja osobnih podataka.
 • Izvor osobnih podataka ako podaci nisu prikupljeni direktno od vas.

 

Informacije i pojedinosti o automatiziranom odlučivanju, kao što je profiliranje i sveključne informacije o korištenoj logici koja je korištena priliko kreiranja profila, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.

 

 

Utvrđivanje identiteta ispitanika

Društvo Orgula grupa d.o.o. prihvaća sljedeće dokumente temeljem kojih se utvrđuje identitet ispitanika:

 • Osobna iskaznica
 • Putovnica

 

Vlasništvo i odobrenje dokumenta

Vlasnik ovog dokumenta je službenik za zaštitu osobnih podataka društva Orgula grupa d.o.o.. Vlasnik dokumenta mora izvršiti reviziju ove Politike sukladno prethodno navedenim zahtjevima. Trenutna verzija ovog dokumenta dostupna je svim djelatnicima društva Orgula grupa d.o.o. na lokaciji sjedišta društva u Splitu, Stinice 12.

Politiku je odobrila uprava društva Orgula grupa d.o.o. dana 25.05.2018. godine.

Odobrio: Datum: 25.05.2018. godine PETAR ZEKAN

× Javite nam se